* !!! GEWENNER Äppelbaal !!! - Hei d´Gewenner vun der Tombola vun eisem Äppelbaal:

Haaptpraisser:
1.Praiss: -654-
2.Praiss: -530-
3.Praiss: -380-

Trouschtpraisser:
1.Trouschtpraiss: -279-
2.Trouschtpraiss: -859-
3.Trouschtpraiss: -802-

Vir äeren Praiss ze kreien kenn Dir ennert folgender Nummer beim Haer Thiel uruffen:
621 167 345    
7a, rue de la MarieL-6211 KonsdrefUrgence: 112
www.saturn.etat.lu/secours

News

!!! GEWENNER Äppelbaal !!! (22/10/2015 @ 19:51)

Hei d´Gewenner vun der Tombola vun eisem Äppelbaal:

Haaptpraisser:
1.Praiss: -654-
2.Praiss: -530-
3.Praiss: -380-

Trouschtpraisser:
1.Trouschtpraiss: -279-
2.Trouschtpraiss: -859-
3.Trouschtpraiss: -802-

Vir äeren Praiss ze kreien kenn Dir ennert folgender Nummer beim Haer Thiel uruffen:
621 167 345

Guestbook zur Zeit offline (09.05.2014@16:39)